Národním registru pramenů a studánek

Nalézt ve správnou chvíli v přírodě pramének čisté vody je mnohdy malý zázrak, ten úžasný pocit ostatně zná každý poutník, který se kdy znaven a žízniv trmácel krajinou. To platilo od pradávna, zkušenosti dávných lovců, zemědělců i cestovatelů si neseme v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je ozdobou mnohého koutu naší přírody, na který mnozí vzpomínají ještě po mnoho let.


Studanka


V moderní uspěchané době, kdy je prý na vodu nejlepší umělohmotná láhev, však význam přírodních zdrojů vody pomalu zaniká (a mnohdy nepomůže ani úprava vody). Po staletí udržované studánky pustnou, praménky se ztrácejí v bahně, pamětníci rozsáhlých pramenišť odcházejí, prastaré mapy neplatí. Je to velká škoda, voda do krajiny patří, a to nejen pro lidi, ale i pro veškeré živočichy.

Nájemní smlouva psaná právníkem

Máte ve své nájemní smlouvě ošetřeno vše?
 
 
 
SMLOUVA O NÁJMU BYTUuzavřená podle § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi uvedenými smluvními stranami, kterými jsouPronajímatel: ……………………………..

trvale bytem: ………………………………

doručovací adresa: shodná s místem trvalého pobytu

rodné číslo:

číslo účtu: ………………….………………

telefon: …………………….………………

e-mail: …………………….……………….

a

Nájemce: ………………………………….

trvale bytem: ………………………………

doručovací adresa: shodná s místem trvalého pobytu

rodné číslo: ……………………… číslo občanského průkazu: ………………………

číslo účtu:

telefon: ……………………….……………

e-mail: ……………………………………I. Úvodní ustanovení

1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytu č. …. na adrese ……………………………., v budově určené k trvalému bydlení a zapsané v Katastru nemovitostí v ………….., na LV č. ………., v katastrálním území ……………., okres …………….., dále jen „bytu“. Vlastnictví se dokládá výpisem z katastru nemovitostí, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pronajímatel dále prohlašuje, že na bytu neváznou žádné právní povinnosti a závady v podobě zástavního práva nebo věcného břemene.

2. Nájemce prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům není ničím omezena.

3. Tato smlouva je sjednána bez smluvní účasti realitní kanceláře.
 
 
II. Předmět smlouvy

1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za podmínek této smlouvy do nájmu byt č. … na adrese …………………….., ………………, v budově určené k trvalému bydlení a zapsané v Katastru nemovitostí v ……………., na LV č. …….., v katastrálním území ………………….., okres …………., výlučně jako bytovou jednotku a nájemce si od pronajímatele najímá tento byt. Nájemce se zavazuje platit nájemné v době dohodnuté v čl. IV této smlouvy a ve stanovené výši. Nájemce nesmí měnit smluvený účel nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajimatele.
2. Celková výměra podlahové plochy bytu činí …….. m2, přičemž byt se skládá z kuchyně o výměře 7,06 m2, pokoje o výměře 15,80 m2, pokoje o výměře 11,82 m2, chodby o výměře 4,93 m2, koupelny o výměře 2,14 m2, WC o výměře 1,04 m2 a spíže o výměře 4,93 m2.

3. Součástí bytové jednotky je sklep o výměře 3,18 m2 v prvním podzemním podlaží budovy. Byt je vybaven kuchyňskou linkou včetně dřezu (1 ks), kuchyňským sporákem (1 ks), digestoří (1 ks), vanou (1 ks), umyvadlem (1 ks), mísícími bateriemi (3 ks), WC mísou s nádrží (1 ks), otopnými tělesy ústředního vytápění (3 ks), vestavnými skříněmi (2 ks), domácím telefonem (1 ks), listovní schránkou (1 ks), satelitem - parabola, přijímač a dálkový ovladač (1 ks), žaluziemi (4 ks) a koupelnovou skříňkou nad umyvadlem (1 ks). Všechny zárubně jsou osazeny
dveřmi.
4. Pronajímatel prohlašuje, že je byt plně způsobilý k řádnému užívání v souladu s účelem této smlouvy a nic nebrání k plnění této smlouvy nastěhováním nájemce.
5. Nájemce se seznámil se stavem najímaného bytu a stvrzuje, že byt odpovídá skutečnostem uvedeným v této nájemní smlouvě a stavu uvedeném v předávacím protokolu, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Po skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli řádně byt ve stavu, v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
6. Součástí této smlouvy je protokol o předání bytu podepsaný smluvními stranami smlouvy obsahující fotodokumentaci skutečného stavu bytu ke dni nabytí účinnosti této smlouvy.
 
III. Doba nájmu
Nájem se uzavírá na dobu určitou s trváním ode dne ………………….. do ………………. (třináctého června dvatisícedvanáct), tj. dvacetčtyři měsíců. Mezi nájemcem a pronajímatelem lze sjednat novou nájemní smlouvu pro další období, bude-li výzva k sepsání takové smlouvy doručena nájemcem pronajímateli nejdéle do 30ti kalendářních dnů před vypršením doby nájmu.
IV. Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
1. Nájemné je touto nájemní smlouvou sjednáno dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem následovně.
Nájemce platí pronajímateli měsíční nájemné ve výši ………,- Kč (slovy: ………….) a to předem, nejpozději do 16. kalendářního dne měsíce, pro který nájemné přísluší. Pronajímatel uhradí z nájmu na účet Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 256 a 257 měsíčně tyto poplatky: fond oprav, správa a účetnictví, cena za elektrickou energii ve společných prostorách, pojištění domu a ostatní náklady (případně i jednorázové náklady většího rozsahu – např. oprava střechy, výtahu, výměna rozvodů, zateplení budovy atp., které nebudou hrazeny z fondu oprav). Dále pronajímatel hradí pojištění bytu sjednané u České pojišťovny, daň z nemovitosti a daň z příjmů z pronájmu.
Nájemce poukáže nájemné na účet pronajímatele vedeného u České spořitelny s č.ú.: ………………………………...
Jestliže nájemce neprovede kteroukoliv měsíční platbu nájemného ve výši sjednané v článku IV. a době sjednané tamtéž, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 20,- Kč za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu
škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.

2. Nájemce dále pronajímateli společně s nájemným hradí poplatky za plnění poskytovaná s užíváním bytu (dále jen ,,poplatky“), které tvoří ceny za elektrickou energii, ústřední vytápění, vodné a stočné (teplá a studená voda), plyn a poplatek za užívání výtahu. Poplatky budou hrazeny dle platebního kalendáře uvedeného v bodě 7. tohoto článku spolu s nájemným zálohově ve výši …………..,- Kč (slovy: ……….korun) za měsíc, pokud není stanoveno jinak, a to předem, nejpozději do 16. kalendářního dne měsíce, pro který úhrada poplatků přísluší.
Jestliže nájemce neprovede libovolnou měsíční platbu záloh na poplatky ve výši sjednané v článku IV. a době sjednané tamtéž, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.

Skutečná cena elektrické energie, vodného a stočného a plynu bude stanovena na základě násl. údajů:
A) Elektroměru instalovaného u bytu (výrobní číslo: ) a ceníku poskytovatele elektrické energie. Stav elektroměru ke dni podpisu nájemní smlouvy: 194 KWh (slovy: jednostodevadesátčtyři).
B) Vodoměru teplé vody instalovaného u bytu (výrobní číslo: ) a ceníku poskytovatele teplé vody. Stav vodoměru teplé vody ke dni podpisu nájemní smlouvy: 39 m3 (slovy: třicetdevět).
C) Vodoměru studené vody instalovaného u bytu (výrobní číslo: ) a ceníku poskytovatele studené vody. Stav vodoměru studené vody ke dni podpisu nájemní smlouvy: 162 m3 (slovy: stošedesátdva).
D) Plynoměru instalovaného u bytu (výrobní číslo: ) a ceníku poskytovatele plynu. Stav plynoměru ke dni podpisu nájemní smlouvy 76 m3 (slovy: sedmdesátšest).
E) Cena tepelné energie (ústřední vytápění) bude rozpočítána na jednotlivé byty na základě spotřeby tepelné energie ve všech bytových jednotkách v budově. Poplatek za ústřední vytápění nájemce hradí i mimo topnou sezonu (podíl z celoroční spotřeby).
F) Cena za užívání výtahu bude při vyúčtování stanovena na základě kalkulace provedené Společenstvím vlastníků jednotek pro dům č. p. 256 a 257.
3. Nájemce prohlašuje, že při předání bytu osobně zkontroloval stav měřících přístrojů a skutečný stav odpovídá v této smlouvě uvedeným
hodnotám. Nájemci je s měřicími přístroji zakázáno jakkoliv neoprávněně manipulovat. Elektroměr, vodoměry teplé a studené vody a plynoměr jsou opatřeny neporušenými plombami. V případě, že dojde k zjištění porušení plomby nebo nefunkčnosti libovolného měřicího přístroje, je povinen tuto skutečnost nájemce pronajímateli neprodleně ohlásit.
Jestliže dojde k porušení plomby na libovolném z měřicích přístrojů, uhradí nájemce pronajimateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou porušenou plombu. Jestliže dojde k neoprávněnému zásahu do libovolného měřicího přístroje, uhradí nájemce pronajimateli smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč za každý poškozený měřicí přístroj. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
 
4. Nájemce souhlasí s tím, že zálohu na poplatky lze v průběhu trvání nájemní smlouvy kdykoliv s ohledem na zvýšení spotřeby, změnu počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě nebo změnu cen energií a služeb adekvátně navýšit a zavazuje se provádět platby dle nové kalkulace řádně a včas. Nájemce souhlasí s tím, že při nové kalkulaci záloh budou využity následující ceny: elektrická energie 1 KWh = 6,- Kč, plyn 1 m3 = 32,- Kč, ústřední vytápění 9600,- Kč za rok, teplá voda 1 m3 = 250,- Kč, studená voda 1 m3 = 99,- Kč a užívání výtahu 720,- Kč za rok, které byly stanoveny dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem a mohou být upraveny s ohledem na inflaci. Nájemce prohlašuje, že si ověřil, že uvedené ceny jsou v místě a čase obvyklé. Nová kalkulace bude dodatkem k této smlouvě.
5. Nájemce se zavazuje k tomu, že před vrácením bytu pronajimateli nebo nejpozději v den skončení doby nájmu doplatí v hotovosti zálohy do takové výše, aby pronajímateli kryly případné nedoplatky s ohledem na skutečnou spotřebu energií a služeb nájemcem. Pro výpočet budou využity ceny uvedené v odstavci 4. článku IV., které mohou být upraveny s ohledem inflaci. Jestliže se nájemce s pronajímatelem později nedohodne jinak, provede nájemce výpočet doplatku záloh sám.
Jestliže nájemce před vrácením bytu pronajimateli nebo nejpozději v den skončení doby nájmu nedoplatí v hotovosti zálohy do takové výše, aby pronajímateli kryly případné nedoplatky s ohledem na skutečnou spotřebu energií a služeb nájemcem v plné výši a včas, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,35% z neuhrazené částky za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
Nájemce souhlasí s tím, aby pronajimatel před převzetím bytu od nájemce v případě nedoplatků na zálohách využil nájemcem zaplacené prostředky ve formě kauce dle článku. V. této smlouvy.

6. Vyúčtování záloh: Nájemce souhlasí s tím, že zaplacené zálohy budou pronajímatelem vyúčtovány vždy pozadu, na základě vyúčtování od dodavatelských společností a dle skutečné spotřeby.

Nájemce se zavazuje, že uhradí veškeré nedoplatky vzniklé za dobu trvání nájmu na poskytovaných službách spojených s užíváním bytu, a to i v případě, že k vyúčtování dojde až po skončení nájmu. Účastníci se zavazují přeplatek nebo nedoplatek cen za energie a služby vyrovnat do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování vystaveného pronajímatelem nájemci. Jestliže nájemce neprovede vyrovnání v plné výši a včas, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 30,- Kč za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
 
7. Platební kalendář nájemného a záloh na poplatky

měsíc
smluvní nájemné
záloha na poplatky
součet (měsíční nájemné + záloha na poplatky)

Platební kalendář a výše záloh jsou výsledkem vzájemné dohody smluvních stran. Případné nedoplatky budou hrazeny z kauce.

6. V případě, že nájemce neuhradí nájemné a poplatky včas a řádně, je povinen pronajímateli zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. v platném znění, kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
V. Kauce
1. Pronajímatel požaduje, aby nájemce před podpisem smlouvy zaplatil v hotovosti peněžní prostředky (dále jen „kauce“) použitelné na úhradu škody na bytu způsobených nájemcem nebo započitatelné na pohledávky pronajímatele za nájemcem z dlužného nájemného nebo jiných závazků z této smlouvy. Výše kauce je stanovena na 10000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Protokol o předání kauce je součástí této smlouvy jako příloha č. 4.
2. Nečerpaná kauce bude do jednoho měsíce ode dne, kdy nájemce vyklidí a řádně předá byt pronajimateli vrácena zpět na bankovní účet nájemci nebo jeho právnímu zástupci v plné výši včetně příslušenství.
VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu. Pronajimatel řádně a včas zajistí odstranění takových překážek, které mohou vést k jinému, než řádnému užívání bytu nájemcem pro účely plnění této smlouvy.
2. Po předchozí dohodě s nájemcem má pronajímatel právo vstoupit do pronajatých prostor za
účelem oprav bytu. Pokud dojde k vypovězení smlouvy kteroukoliv ze stran, může pronajímatel ve výpovědní lhůtě a se souhlasem nájemce ukazovat byt dalším potenciálním zájemcům.
3. Pronajímatel je povinen odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen a to bez zbytečného odkladu od doby, kdy se o té skutečnosti dozvěděl. Pokud tak neučiní, a toto na svůj náklad v nezbytně nutné míře zajistí nájemce vlastními prostředky, je povinen na jeho výzvu doručenou nejpozději do šesti měsíců vypořádat náklady s tím spojené.
4. Pronajímateli přísluší právo provádění kontroly užívání bytu ze strany nájemce a dodržování povinností spojených s užíváním bytu v článku VI. odst. 8. Nájemce je na základě předchozího oznámení pronajímatele, povinen umožnit pronajímateli řádný výkon kontroly, tj. vstup do bytu. Uvedené předchozí oznámení se však nevztahuje na naléhavé případy, havárie a situace, kdy je třeba vstoupit do bytu za účelem odvrácení hrozící škody.
5. Nájemce hradí drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.
6. Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které žijí s nájemcem v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplní-li nájemce povinnost dle tohoto odstavce ani do jednoho měsíce, považuje se to za hrubé porušení povinností podle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. V případě porušení tohoto ustanovení nájemcem, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý den a osobu, od doby kdy žila s nájemcem v bytě. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
7. Nájemce je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Nájemce je povinen dodržovat povinnosti spojené s užíváním bytu (zejména podílet se řádně a včas na úklidu společných prostor v domě – je stanoven domovní úklidový rozvrh pro tzv. „úklid na patře“ (1 x za 3 týdny) a „velký úklid“ (dle rozpisu v k tomu určeném kalendáři na chodbě v přízemí – k bytu přísluší v kalendáři jméno …………), neobtěžovat sousedy nad míru přiměřenou poměrům hlukem, kouřem, pachy apod.); udržovat byt a jeho vybavení v řádném stavu; provádět běžnou údržbu a drobné opravy v bytě.
„Úklid na patře“ tvá vždy 1 týden a zahrnuje úklid zametením (kdykoliv, jsou-li chodba, mezipatro nebo schody ve směru k nižšímu patru znečištěny) a dále úklid zametením a vytřením namokro na konci týdne (v neděli). Po provedení úklidu je nájemce povinen přemístit značení oznamující povinnost úklidu na sousední dveře.
„Velký úklid“ tvá vždy 1 týden a zahrnuje průběžný úklid (kdykoliv, jsou-li níže uvedené prostory znečištěny) a vztahuje se na podlahu u poštovních schránek, schody od schránek ke vchodovým dveřím a dále až do sklepa, podlahy prostor u hlavního vchodu, podlahy ve sklepě (u schodiště, u výtahu a u sklepních kójí, kde se nachází kóje příslušející k pronajímanému bytu) a podlahu ve výtahu. Dále se vztahuje na venkovní prostory (před vchodem do domu, chodníky a prostor kolem popelnice) a očistění skel vchodových dveří. V zimním období „velký úklid“ zahrnuje úklid sněhu a posypání náledí solí. Nájemce je povinen v poslední den „velkého úklidu„ (v neděli) uvedené vnitřní prostory zamést a vytřít namokro, zamést chodník a očistit skla vchodových dveří. Na důkaz řádně provedeného úklidu nájemce přetočí list v úklidovém kalendáři u schránek a následně stvrdí podpisem v „úklidovém sešitu“, který mu byl předán předešlým uklízejícím a následně sešit předá dalšímu spolubydlícímu dle jména v úklidovém kalendáři. Pro potřeby realizace velkého úklidu lze využít společných úklidových prostředků umístěných ve skříni ve sklepě (klíč od skříně koluje s „úklidovým sešitem“). Termíny „úklidů na patře“ i „velkých úklidů“ sleduje nájemce samostatně. Pokud nejsou k dispozici pro úklid společné prostředky (jako např. v případě velkého úklidu), využije prostředky vlastní.
Jestliže nájemce neprovede řádně a včas „úklid na patře“, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 150,- Kč za každý řádně a včas neprovedený úklid. Jestliže nájemce neprovede řádně a včas „velký úklid“, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý řádně a včas neprovedený úklid. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši. Uplatněním pokuty nezaniká povinnost nájemce „úklid na patře“ a „velký úklid“ provést.
8. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, plynu, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.
9. Nájemce je povinen dodržovat domovní řád, který je přílohou č. 3 k této smlouvě.
10. Nájemce je povinen a na vlastní náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě a domě sám, nebo ti, kdo s ním bydlí, případně uhradit způsobenou škodu v plné výši. Všechny závady a poškození je nájemce povinen do 5 dnů nahlásit pronajimateli. Pronajímatel doporučuje nájemci sjednání „pojištění odpovědnosti“ pro případ způsobení škod spolubydlícím v domě, případně jiným osobám. Pro eliminaci škod se doporučuje uzavírat vodovodní ventil určený k napojení pračky, pokud se pračka zrovna nepoužívá.
11. Nájemce se ke dni uzavření této smlouvy seznámil se stavem přenechávaného bytu a prohlašuje, že
ten nevykazuje žádné vady, které by mu bránily nebo jej omezovaly v užívání podle této smlouvy. Celý byt je uklizen.
12. Kouření v bytě je zakázáno. V bytě je bez předchozí dohody zakázán chov zvířat. Ke dni podpisu smlouvy bylo dohodnuto, že v bytě bude chován jeden pes – retrívr. Jestliže nájemce poruší toto ustanovení, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
13. Nájemce si může označit vstupní dveře bytu, schránku a zvonková tlačítka příslušející k bytu štítky se svým jménem.
14. Nájemce se zavazuje v době platnosti nájmu i po ukončení doby nájmu, až do doručení řádného vyúčtování poplatků za služby a řádného uhrazení případných nedoplatků, pronajímatele do 10 dnů od doby, kdy změna nastala písemně informovat o změně trvalého pobytu a veškerých kontaktních údajů uvedených v této smlouvě. Jestliže nájemce neprovede oznámení ve stanovené lhůtě, uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
15. Nájemce a osoby s ním v bytě žijící jsou povinni v době jejich nepřítomnosti v bytě dbát na minimalizaci škod – zejména řádným uzavřením oken, uzamčením vstupních dveří, uzavřením vodovodních ventilů a plynu.
16. Nájemce může po předchozí dohodě provést výměnu zámku u vchodových dveří do bytu, je však povinen pronajimateli předem předat 2 kopie klíčů od nového zámku.
 
VII. Podnájem
Byt nebo jeho část lze jinému nájemcem přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele. Není-li splněna tato podmínka, je smlouva neplatná a jedná se o hrubé porušení povinnosti nájemce.
VIII. Zánik nájmu
Nájem bytu zaniká písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, uplynutím doby nájmu stanovené v článku III. anebo písemnou výpovědí. V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit. Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.
Při ukončení nájmu je nájemce povinen užívaný byt včetně příslušenství zcela vyklidit a uklidit a poté předat pronajímateli ve stavu v jakém ho převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení a stavebním úpravám realizovaných za písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je povinen při ukončení nájmu předat klíče od bytu. Pronajímatel i nájemce jsou povinni při ukončení nájmu sepsat protokol o předání bytu. Předání bytu pronajímateli je považováno za uskutečněné jen po vlastnoručním podpisu předávacího protokolu oběma stranami. Nevyklidí-li a řádně nepředá nájemce byt ani do 8 dnů po zániku nájmu, je pronajímatel oprávněn byt vyklidit na náklad nájemce a nájemce mu ke všem úkonům a jednáním s tím souvisejícím dává svůj výslovný souhlas.
V případě prodlení nájemce s vyklizením a řádným předáním bytu se sjednává pokuta ve výši 150,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je započitatelná na složenou kauci dle článku V. této smlouvy. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
Po ukončení nájmu je v případě nevyklizení a řádném nepředání bytu pronajímateli, nájemci bez předchozího souhlasu zakázáno jakkoliv využívat následující služby spojené s užíváním bytu: teplá voda, studená voda, plyn, topení a elektřina. V případě jejich neoprávněného využívání může pronajímatel cenu za spotřebu uhradit z kauce. V případě neoprávněného využívání služeb a energií se sjednává pokuta ve výši 500,- Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že i v případě zaplacení smluvní pokuty se škoda hradí ve skutečné výši.
Nevyklidí-li a nepředá-li nájemce byt ani do 8 dnů po zániku nájmu, je pronajímatel oprávněn na náklad nájemce provést výměnu zámku a nájemce mu k tomu dává svůj výslovný souhlas.
 
IX. Součást smlouvy
Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1: kopie výpisu z katastru nemovitostí
Příloha č. 2: protokol o předání bytu
Příloha č. 3: domovní řád
Příloha č. 4: protokol o předání kauce

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené a práva a povinnosti z ní vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
2. Tato smlouva byla sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy budou mít pouze písemnou formu a budou platné písemným potvrzením oběma smluvními stranami.
4. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy, které tímto připojují. Smlouva je uzavírána na základě pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že se s ní pozorně, určitě a srozumitelně seznámily, rozumí plně jejímu obsahu a znění.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům a jejich způsobilost k právním úkonům není ničím omezena.
7. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným či neúčinným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Smluvní strany se zavazují ihned písemně nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude odpovídat účelu původního ustanovení této smlouvy.
8. Pokud není ujednáno jinak, provádí nájemce veškeré platby na účet pronajímatele vedeného u České spořitelny s č.ú.: ………………………………..
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V ……………………… dne ……………………

…………………………… …………………………….
pronajímatel nájemce
 
 
 
 

Pády českého jazyka

Mluvnické pády - přehled ke stažení a vytisknutí
Pády českého jazyka

Dárkové poukazy - vzory a šablony zdarma

Dárkové poukazy

Pozvánky na oslavu narozenin - vzory, ke stažení a vytisknutí